ORCHIA Lex

ORCHIA Lex
ORCHIA Lex
Ο῎ρχινος νόμος, prima inter Leges Sumptuarias Romae fuit. Cum enim a veteri et avita morum parsimonia posterr deficerent, et nullum modum luxuria inveniret, legum animadversione opus fuit: Itaque lata primum lex Orchia, a C. Orchio Tribuno Plebis de Senatûs sententia, tertiô annô quam Cato Censor fuerat, numerum convivarum praescripsit, et quo Legi nulla fieret fraus, ut apertis ianuis cenaretur, cavit. Eius meminit Macrob. Saturnal. l. 2. c. 18. ubi Catonem mox orationibus suis vociferatum esse, quod plures, quam praescriptô eius cavebatur, tum ad cenam vocarentur, refert. Sequuta Fannia est anno 22. post, annô videl. Urb. Cond. 488. Ioh. Rosin. Antiqq. Rom. l. 8. c. 12.

Hofmann J. Lexicon universale. 1698.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • Orchia lex — Orchia lex, vom Volkstribun C. Orchius 181 v. Chr.; bestimmte die Anzahl der Gäste bei einem Gastmahle …   Pierer's Universal-Lexikon

  • SUMPTUARIAE Leges — crescente conviviorum apud Romanos luxu modum illis imposuêre, a Viris sapientibus latae. Cum enim a veteri et avitâ Maiorum parsimoniâ posteri in tantum discederent, ut nullum amplius luxuria sciret modum, integrique apri ac ursi mensas ornare… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • ЗАКОН ОРХИЯ —    • Lex Orchia,          см. Sumptus, Законы простоты …   Реальный словарь классических древностей

  • Catón el Viejo — Saltar a navegación, búsqueda Marco Porcio Caton Major …   Wikipedia Español

  • ЗАКОНЫ ПРОСТОТЫ —    • Sumptus и leges sumptuarĭae.          В древние времена в Риме господствовала простота нравов и воздержанность, но впоследствии все более и более стала преобладать безумная расточительность и утонченная роскошь. Ни целый ряд законов, leges… …   Реальный словарь классических древностей

  • Кухня Древнего Рима — «Розы Гелиогабала». Картина, иллюстрирующая рассказ «Истории августов» …   Википедия

  • CIBARIAE Leges — alias Sumptuariae dictae, ab hominum luxu occasionem habuêre. Cum enim a veteri et avita Maiorum parsimonia posteri discederent, et nullum modum luxuria inveniret; cuius testes, Cincii porcellus Troianus et intergri apri conviviis illati: legum… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • Роскошь — (Luxus, luxe, luxury) название той части обстановки данного лица (и требуемых ею расходов), которая не вызывается нравственно экономическими интересами данного общества. Относительный характер этого экономического явления, выраженный уже в самом… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • Cato the Elder — Marcus Porcius Cato Maior, Cato the Elder Marcus Porcius Cato[1] (234 BC, Tusculum – 149 BC) was a Roman statesman, commonly referred to as Censorius (the Censor), Sapiens (the Wise), Priscus (the Ancient), or Major, Cato the El …   Wikipedia

  • Sumtuarĭae leges — (Sumtuargesetze), Gesetze, welche in Rom dem übermäßigen Luxus steuern sollten, wie deren schon, gegen den übermäßigen Aufwand bei Leichenbegängnissen in den Zwölf Tafeln vorkommen. Durch die Oppia Lex von 215 v. Chr. sollte dem Kleiderluxus… …   Pierer's Universal-Lexikon

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”